Verejné obstarávanie - profil verejného obstarávateľa

Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesov verejného obstarávania.
 • Príkaz č. 002/2017/ODDVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (pdf, 2 MB)
 • ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU
 • VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 • Záznamy z prieskumu trhu
  z 1.8.2014 z 29.9.2014 z 6.10.2014 z 15.10.2014 z 27.10.2014 z 15.12.2014 z 23.09.2015 z 23.09.2015 z 20.11.2015 z 20.12.2015 z 10.10.2016 z 10.10.2016 z 5.12.2016 z 24.7.2017 z 27.7.2017 z 14.8.2017 z 16.10.2017 z 16.10.2017 z 29.11.2017 z 9.3.2018 z 9.3.2018 z 9.3.2018


 • Plán verejného obstarávania
 • Etický kódex
 • Príloha č. 1
 • Príloha č. 2
 • Príloha č. 3
 • Príloha č. 4
 • Príloha č. 6
  Súhrnné správy
  V súlade so zákonom č. 58/2011 Z. z. (ktorý dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní) sa pri použití zákazky s nízkou hodnotou zabezpečí raz za štvrťrok zverejnenie súhrnnej správy s cenami vyšším ako 1000 EUR bez DPH. Zverejnené správy sú vo formáte .pdf  
    4Q 2017   3Q 2017   2Q 2017   1Q 2017
    4Q 2016   3Q 2016   2Q 2016   1Q 2016
    4Q 2015   3Q 2015   2Q 2015   1Q 2015
    Rok 2014   Rok 2013   Rok 2012   Rok 2011

  Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie: Knižnica Jána Kollára
  IČO: 35987197
  Sídlo organizácie: Štefánikovo nám.33/40
  Štatutárny zástupca: Mgr.Peter Lysek
  Kontaktná osoba: Viera Neuschlová e-mail: viera.neuschlova@kjkk.sk
  Telefón: +421 456742063